Jeofizik Etütler

Jeofizik Etüt Nedir ?

Sondaj çalışmalarına yardımcı bir unsur olarak yapılan zeminin genel anlamda zeminin özelliklerinin sayısal veriler ortamında tespit edildiği yöntemlerdir.

Sismik Araştırmalar

a) Sismik Kırılma
Yerin elastik parametrelerinin (poisson oranı, elastisite modülü, yoğunluk vb.) belirlenmesinde, elde edilen parametrelere göre zemin sınıfının belirlenmesinde, tabaka sayısı ve kalınlıklarının belirlenmesinde bu tabakaların boyuna (Vp) ve enine (Vs) hızlarının tespit edilmesinde, gömülü fay izlerinin takibinde, zemin içerisinde bulunan boşlukların tespiti ve buna benzer bir çok araştırmada başvurulan en çok bilinen ve kullanılan jeofizik yöntemidir.

b) Sismik Yansıma
Petrol ve doğal gaz araştırmalarında, kömür yataklarının tespitinde, deniz altı zeminlerin analizlerinde, yer kabuğu araştırmalarında kullanılan bir jeofizik yöntemdir.

Rezistivite - Düşey Elektrik Sondajı (DES)

Yer yüzeyi üzerindeki tek bir nokta üzerinden, aşağıya doğru derinlik ilerledikçe özdirenç değişimini ortaya çıkaran bu yöntem, ilgili derinlikteki jeolojik bilgiyle korelasyonu sağlar. Yer altı suyu araştırmalarında da yaygın olarak kullanılan bir jeofizik yöntemidir.

Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi

Kayaçların yatay ve düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya çıkarılmasını sağlayan jeofizik yöntemdir. Bu yöntem yer altı suyu ve Jeotermal enerji aramalarında, maden aramaları arkeolojik aramalar ve petrol aramalarında kullanılır.

IP Yöntem (Yapay Uçlaşma)

Yer altına belli bir süre akım uygulanıp kesilmesinden sonra oluşan potansiyel farkın zamana göre değişimini veren, jeolojik birimlere göre farklılık göstermesi esasına dayanan bir jeofizik yöntemdir. Genelde sülfürlü maden aramalarında uygulanan yöntemdir.

Manyetik Yöntem

Temel ilkesi yerin manyetik alanındaki değişimlerin incelenmesidir. Yer altında bulunan manyetik minerallerin bir araya yoğunlaşması sonucu manyetik ölçülerde anomaliler görülür ve bu anomaliler sayesinde bir araya toplanmış manyetik minerallerin oluşturduğu manyetik özelliği olan değerli cevher ve cevher yatakları tespit edilir.

Mikrotremör

Depremler ve sismik patlamalar dışında, doğal ve doğal olmayan nedenlerle oluşan, periyotları birkaç saniyeyi aşmayan titreşim hareketlerinin genel adıdır. Zemin cinsinin ve tabakalanmanın belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Jeo Radar (GPR)

Yakın yüzey araştırmaları için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemidir. Binaların temel, tavan, kolon, kiriş, beton ve donatı incelemelerinde, arkeojeofizik çalışmaları ve boşluk tespitlerinde yüksek derecede doğru sonuç veren yöntemdir.

Gravite Yöntemi

Yer çekimi ivmesinden yararlanarak yer altındaki farklı yoğunluklardaki yapıların tespitinde kullanılan yöntemdir. Bu sistem petrol aramalarında tuz domunun yerinin ve kalınlığının tespitinde, kabuk kalınlığının araştırılmasında, maden yataklarının araştırılmasında, fay sistemlerinin ve volkanların görüntülenmesinde kullanılır.