Image

Sondajlar ve Arazi Deneyleri

Sondajlar

Arazide istenilen derinlikten(örn. Temel seviyesi) numune alınabilmesi, yapılacak olan kuyu içi deneylerin(SPT, Presiyometre, BST vb.) yapılabilmesi, yer altı su seviyelerinin tespit edilebilmesi ve formasyonu gözle görebilecek şekilde sonuç vermesini sağlayan arazi çalışmasıdır.

Arazi Deneyleri

Standart Penetrasyon Deneyi(SPT)

Arazide kohezyonsuz zeminlerde istenilen seviyelerde yapılabilir olup, taşıma gücü ve emniyet gerilmeleri tayininde güvenilir sonuçlar vermesinden dolayı, en sık kullanılan arazi deneylerinden bir tanesidir.

Presiyometre Deneyi

Açılan sondaj kuyularında zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği, taşıma gücü ve oturma hesaplarında güvenilir sonuçlar veren bir kuyu içi arazi deneyidir.

Plaka Yükleme Deneyi

Genellikle bir çelik levha altında, üzerine yük bindirilerek zeminin taşıma kapasitesi ve zemin davranışı hakkında bilgi veren arazi deneyidir.

Standart Proktor Deneyi (Kum Konisi)

Dolgu zeminlerde sıkışma oranının tespitine yönelik uygulanan arazi deneyidir.

Basınçlı Su Testi (BST)

Zeminin hidrojeolojik özelliklerini tanımlamak amacıyla, açılan sondaj kuyusu içerisine indirilen prob yardımıyla yapılan deneydir. Test bölgesinin su kaybı, sızma oranı, su seviyesi okumaları, basıncı ve sızdırmazlık özellikleri gibi birçok veri kaydı alınabilen bir arazi deneyidir.

İnklinometre Deneyi

Arazide oluşan deformasyon ve şev hareketlerinin gözlenmesi amacıyla, açılmış sondaj kuyularının içerisine indirilen, özel iç çeperleri bulunan inklinometre borularının eksenlerinde oluşan düşey sapmaların tespiti için kullanılan yöntemdir.

Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)

Sadece zemin birimlerde (kil, silt, ince kum vb.) uygulanabilen, zeminin sıvılaşma davranışı ve taşıma gücü hakkında bilgi veren arazi deneyidir.